* Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v Bratislave – v budove Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej 1

13.07.2021 10:26

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS) v zmysle Stanov SSS zvoláva
riadne členské zhromaždenie, ktoré sa uskutoční
vo  štvrtok 15. júla 2021 v  Bratislave v  budove RTVS  – Slovenského rozhlasu na  Mýtnej 1
s  prezentáciou delegátov od  8,00 do  10,00 hod.

Program Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov 2021

1. Otvorenie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov (ďalej ČZ SSS):
a) zvučka SSS, otváracia procedúra s  konštatovaním o  uznášaniaschopnosti ČZ  SSS podľa Stanov SSS (v  prípade, že  sa v  určenom čase neprezentoval dostatočný počet riadnych členov, oficiálny začiatok sa uskutoční takisto podľa Stanov po polhodine);
 b)  privítanie účastníkov, čestných a  mimoriadnych členov SSS, vzdanie úcty zosnulým členom SSS.
2. Schválenie pracovného predsedníctva, rokovacieho a  volebného poriadku, voľba členov mandátovej, volebnej a  návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti, plnení programového vyhlásenia a  záverov predchádzajúceho ČZ SSS (2017) a  správa o  hospodárení SSS.
4. Správa kontrolnej komisie SSS.
5. Správa o  riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS a  návrh na  rozhodnutie alternatív definitívneho majetkového usporiadania.
6. Správa mandátovej komisie a  správa volebnej komisie ČZ SSS.
7. Diskusia.
8. Voľby predsedu, členov predstavenstva a  kontrolnej komisie SSS.
9. Vyhlásenie výsledkov volieb volebnou komisiou ČZ SSS.
10. Správa návrhovej komisie a  diskusia k  programovým návrhom a  návrhu uznesenia ČZ SSS.
11. Schválenie uznesenia a  záverov ČZ SSS.
 

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS

***

POZNÁMKY

A) Sekretariát SSS zaslal pozvánku na  ČZ SSS aj s  organizačno-technickými pokynmi každému členovi SSS fyzickou poštou na  adresu, ktorú poskytol sekretariátu (adresa sa dá aktualizovať na  e-maile spolspis@gmail.com).
B) Riadni členovia i  čestní, mimoriadni členovia a  hostia potvrdzujú svoju účasť na  ČZ SSS do  30. júna 2021 na  adresu:
Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815  84  Bratislava, resp. na  e-mail: spolspis@gmail.com.
C) Literárny týždenník prinesie ďalšie informácie a materiály k  ČZ SSS v  dvojčísle 25  – 26  zo 7. júla 2021.

***
Na  ČZ SSS dňa 15. 7. 2021 budú zabezpečené všetky protiepidemiologické opatrenia (dezinfekcia, použitie prekrytia horných dýchacích ciest) vrátane bezpečného obsadenia rokovacej miestnosti s  kapacitou cca 500 ľudí (každý druhý rad bude voľný, obsadzovať sa bude každé tretie miesto) a  podobne.
 

Sekretariát SSS

(Zverejnené: 24. 6. 2021; aktualizované 30. 6. 2021; 9. 7. 2021; 09.07.2021)

 

spolspis@gmail.com