Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v Bratislave

11.06.2021 09:12

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS) vzmysle Stanov SSS zvoláva

riadne členské zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 15. júla 2021 v Bratislave v budove RTVS – Slovenského rozhlasu

na Mýtnej 1

sprezentáciou delegátov od 8,00 do 10,00 hod.

 

Program Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov

1. Otvorenie Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov (ďalej ČZ SSS):

a) zvučka SSS, otváracia procedúra skonštatovaním o uznášaniaschopnosti ČZ SSS podľa Stanov SSS (v prípade, že sa v určenom čase neprezentoval dostatočný počet riad­nych členov, oficiálny začiatok sa uskutoční takisto podľa Sta­nov po polhodine);

b) privítanie účastníkov, čestných a mimoriadnych čle­nov SSS, vzdanie úcty zosnulým členom SSS.

2. Schválenie pracovného predsedníctva, rokovacieho a vo­lebného poriadku, voľba členov mandátovej, volebnej a ná­vrhovej komisie.

3. Správa o činnosti, plnení programového vyhlásenia a zá­verov predchádzajúceho ČZ SSS (2017) a správa o hospodá­rení SSS.

4. Správa kontrolnej komisie SSS.

5. Správa o riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS a návrh na rozhodnutie alter­natív definitívneho majetkového usporiadania.

6. Správa mandátovej komisie a správa volebnej komisie ČZ SSS.

7. Diskusia.

8. Voľby predsedu, členov predstavenstva a kontrolnej ko­misie SSS.

9. Vyhlásenie výsledkov volieb volebnou komisiou ČZ SSS.

10. Správa návrhovej komisie a diskusia k programovým návrhom a návrhu uznesenia ČZ SSS.

11. Schválenie uznesenia a záverov ČZ SSS.

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS

 

POZNÁMKY

A) Sekretariát SSS zašle pozvánku na ČZ SSS aj s orga­nizačnotechnickými pokynmi každému členovi SSS v ter­míne do 14. júna 2021 fyzickou poštou na adresu, ktorú poskytol sekretariátu (adresa sa dá aktualizovať na e-maile spolspis@gmail.sk).

B) Riadni členovia i čestní, mimoriadni členovia a hos­tia potvrdzujú svoju účasť na ČZ SSS do 30. júna 2021 na adresu:

Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 81584 Bratislava, resp. na e-mail: spolspis@gmail.com.

C) Literárny týždenník prinesie ďalšie informácie a mate­riály k ČZ SSS v dvojčísle 23– 24 z 23. júna 2021.

***

Na ČZ SSS dňa 15. 7. 2021 budú zabezpečené všet­ky protiepidemiologické opatrenia (dezinfekcia rúk, povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškami, resp. respirátormi) vrátane bezpečného ob­sadenia rokovacej miestnosti s kapacitou cca 500 ľudí (kaž­dý druhý rad bude voľný, obsadzovať sa bude každé tretie miesto) a pod.

Sekretariát SSS