Členská základňa Spolku slovenských spisovateľov (k 31. 6. 2021)

09.07.2021 12:32

Spolok slovenských spisovate­ľov (SSS) má podľa zoznamu členov, ktorý vedie sekretariát SSS, k 31. jú­nu 2021 384 riadnych členov.

Riadni členovia majú podľa plat­ných Stanov SSS všetky práva a povin­nosti člena vrátane práva voliť a byť volení na Členskom zhromaždení SSS (ČZSSS).

Okrem toho má SSS podľa uve­deného zoznamu 30 čestných členov 41 mimoriadnych členov.

Čestný a mimoriadny člen má podľa Stanov SSS právo plnohodnotne sa zapájať do čin­nosti orgánov SSS – s výnimkou práva voliť a byť volený na ČZ SSS.

SSS má teda k 31. 6. 2021 celkovo 455 všetkých členov (t. j. riadnych, mi­moriadnych a čestných členov).

V čase konania ostatného ČZ SSS 14. 6. 2017 v Žiline mal SSS 469 členov vrátane čestných členov (inštitút mimo­riadneho člena vznikol až po novelizácii Stanov SSS na ČZ SSS vŽiline).

V období 2017 – 2021, t. j. od ČZ v Žiline do ČZ v Bratislave, Predsta­venstvo SSS (PSSS) na základe návr­hov členskej komisie SSS prijalo za čle­nov 66 kandidátov.

Predstavensko SSS 15. 6. 2018 schválilo pozasta­viť členstvo podľa Stanov SSS (Hla­va III. Členstvo vSSS, bod 13) členom, ktorí nezaplatili členský príspevok začas dlhší ako dva roky, a to až do úpl­ného zaplatenia členského príspevku. Tí z členov, ktorí nezaplatené príspev­ky uhradili, zostali naďalej riadnymi členmi. Ten, kto však výzvu nerešpek­toval (19 členov), má na základe uvede­ného uznesenia PSSS pozastavené člen­stvo, a teda stráca aj právo zúčastňovať sa na činnosti SSS a jeho orgánov vráta­ne ČZ SSS. Aktuálny zoznam riadnych členov SSS k 30. 6. 2021 preto medzi riadnymi členmi SSS členov s pozasta­veným členstvom nezahŕňa.

V sledovanom období od júna 2017 do júna 2021 zomrelo 61 členov SSS, ktorým PSSS vzdalo úctu, vždy keď sa dozvedelo o ich úmrtí, minútou ticha nazačiatku svojich zasadnutí a ktorých pamiatku si pripomínal aj Literárny týž­denník nekrológmi.

***

Z uvedených kvantitatívnych údajov vyplýva, že počet členov je stabilizova­ný a že SSS aj naďalej zostáva najpočet­nejšou spisovateľskou stavovskou orga­nizáciou v Slovenskej republike.

ŠTEFAN CIFRA, predseda Členskej komisie SSS

 

Zdroj: Členská základňa Spolku slovenských spisovateľov. In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 25 – 26 (7. 7. 2021), s. 2