Činnosť odbočiek Spolku slovenských spisovateľov a regionálny literárny život na stránkach Literárneho týždenníka

16.09.2020 15:09

Príspevky o činnosti odbočiek v roku 2019 a 2020

Redakcii Literárneho týždenníka dlhodobo záleží na prezentácii činnosti odbočiek Spolku slovenských spisovateľov (SSS), osobitne z hľadiska podpory regionálneho literárneho života, v ktorom majú nenahraditeľné poslanie. Aj preto napríklad v minulom roku 2019 v 22 dvojčíslach LT redakcia zverejnila 68 príspevkov o činnosti odbočiek a tvorbe ich členov, z toho 56 článkov o podujatiach odbočiek, prezentáciách kníh ich členov a literárnych súťažiach odbočiek, vrátane predstavenia víťazných prác zo súťaží, ako aj 12 recenzií kníh členov odbočiek SSS. Ide teda priemerne o vyše 3 príspevky v jednom dvojčísle LT. Najviac príspevkov sme zverejnili z pera aktívnych členov odbočky v Žiline (26), Banskej Bystrici (14), Trenčíne (11) či Trnave (10).

V tomto roku sa pre opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, žiaľ, utlmila aj aktivita odbočiek SSS. Napriek tomu redakcia v 15 doteraz vydaných dvojčíslach v roku 2020 zverejnila 30 príspevkov o činnosti odbočiek a tvorbe ich členov, z toho 16 článkov o podujatiach, prezentáciách kníh členov a literárnych súťažiach odbočiek, 9 predstavení tvorby členov odbočiek k ich jubileám, vrátane medailónov o ich činnosti, živote a diele, a 5 recenzií kníh členov odbočiek SSS. Ide teda priemerne o 2 príspevky v jednom dvojčísle. Najviac príspevkov sme zverejnili opäť z pera členov odbočky v Žiline (18).

Činnosť odbočiek na webových stránkach SSS

Väčšina príspevkov o činnosti odbočiek SSS a tvorbe ich členov za rok 2020 a 2019 (i za predchádzajúce roky), ktoré vyšli v tlačenom LT, je zverejnená na webových stránkach SSS v rubrike Odbočky (www.spolok- slovenskych-spisovatelov.sk/odbocky) – podľa jednotlivých krajských sídiel odbočiek SSS, v rubrike Fotogalérie (www.spolok- slovenskych-spisovatelov.sk/fotogalerie), ktoré predstavujú podujatia bohatším obrazovým materiálom, či v rámci rubriky Z nových kníh členov SSS (www.spolok-slovenskych- spisovatelov.sk/servis/knizne-novinky- clenov-sss), kde sú uverejnené aj anotácie a obálky kníh členov odbočiek, ktoré vyšli v iných vydavateľstvách.

Pestovanie lokálneho literárneho a kultúrneho vedomia

Redakcia dlhodobo a koncepčne vytvára priestor na podporu regionálneho literárneho a kultúrneho života a rovnako má záujem pripomínať odkaz významných regionálnych a miestnych historických osobností, najmä spisovateľov, umelcov, vedcov i iných vzdelancov, keďže považujeme pestovanie lokálneho vedomia za takisto dôležité ako pestovanie národného vedomia. Preto vždy radi zverejňujeme tak články o činnosti odbočiek SSS, ako aj príspevky o podujatiach literárnych klubov, rozličných miestnych kultúrnych združení, usporiadateľov regionálnych súťaží a podobne.

Aktívnym, píšucim členom odbočiek ďakujeme za spoluprácu a veríme, že sa bude aj naďalej pozitívne rozvíjať.

Zároveň ďakujeme za doterajšiu priazeň všetkým darcom v zbierke na podporu Literárneho týždenníka i šíriteľom jeho dobrého mena na území celého Slovenska.

***

V dlhodobo neľahkej finančnej situácii, a teda aj v sťažených personálno-mzdových a materiálno-technických podmienkach tvorby a vydávania nášho/vášho časopisu osobitne privítame podporu Literárneho týždenníka od členov Spolku slovenských spisovateľov vo všetkých regiónoch Slovenska, ktorou môžu vyjadriť tak priazeň časopisu, ako aj Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je LT reprezentatívnou platformou – s tým, že sa usiluje byť atraktívnym médiom širokej slovenskej kultúrnej verejnosti.

Redakcia