Ceny a prémie Literárneho fondu (uzávierka už 15. 3. 2019!)

13.03.2019 07:21

Literárny fond (LF) – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí v roku 2019 literárne ceny: 1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018, 2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2018, 3. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2018, 4. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2018.

Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2 % príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

Obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na autorov diel, aby do 15. 3. 2019 poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2018 v 1. vydaní. Knihy poslané po termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta autora a telefonický i e-mailový kontakt na autora.

S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu: Literárny fond, Sekcia pre pôvodnú literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

Ďalšie informácie: PhDr. Anna Bédiová, Literárny fond, tel. č.: 02/32 28 26 23, bediova@litfond.sk

 

Zdroj: Ceny a prémie Literárneho fondu (uzávierka do 15. 3. 2019). In: Literárny týždenník. Ročník XXXII., č. 9 – 10 (13. 3. 2019). SSN 0862-5999, s. 15.