Cenu Literárneho fondu za slovenskú pôvodnú literatúru za rok 2020 získal román Kvet medzi priepasťami od BYSTRÍKA ŠIKULU

09.07.2021 12:20

Literárny fond (LF) každoročne usporadúva prestížnu súťaž o cenu a prémie za slovenskú pô­vodnú tvorbu. Tohtoroč­né zasadnutie päťčlennej odbornej poroty sa usku­točnilo vzhľadom na pro­tipandemické opatrenia formou skypovej komu­nikácie. Vyhodnotenie bolo náročné, predchá­dzali mu hodnotenia jed­notlivých kategórií a dis­kusia o jednotlivých dielach. Porota po prvom kole posu­nula do užšieho výberu viaceré diela, ktoré by si zaslúžili ocenenie. Tie čítali, hodnotili a opäť o nich diskutovali pro­stredníctvom skypu všetci členovia poroty. Najsilnejšia bo­la – ako aj pominulé roky – kategória poézie a prózy. Na­pokon však porota musela rozhodnúť a jej návrh na oce­nenia schválil aj výbor Sekcie LF pre pôvodnú literatúru.

Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2020 získal BYSTRÍK ŠIKULA za román Kvet me­dzi priepasťami (Perfekt). Prémie v kategórii poézia získa­li JÁN ZAMBOR za zbierku básní Brána (Skalná ruža) a ERIK ONDREJIČKA za zbierku básní Volanie (Petrus) – dve prémie v kategórii poézia boli udelené vzhľadom na ne­udelenie prémie v kategórii dramatická tvorba, čo výnimoč­ne odsúhlasil výbor Sekcie LF pre pôvodnú literatúru. Pré­miou v kategórii próza porota ocenila IVANA KOLENIČA za dielo Rozptylové lúky (Signum). Prémiu získal v kategó­rii literatúra pre deti a mládež ROMAN BRAT za dielo Ja nechcem byť mimozemšťan (Perfekt), v kategórii literatúra faktu ju získala Ľubica Krénová za dielo Martin Huba (Slo­vart). V kategórii literárna veda porota ocenila prémiou die­lo Vladimíra Predmerského a kol. za dielo Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla (Divadelný ústav). V kategó­rii esejistika prémiu získal VLADISLAV SUVÁK za die­lo Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov).

Oceneným blahoželáme. Osobitne blahoželáme prozai­kovi a šéfredaktorovi Slovenských pohľadov Bystríkovi Ši­kulovi, ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Redakcia

 

Zdroj: Cenu Literárneho fondu za slovenskú pôvodnú literatúru získal Kvet medzi priepasťami od BYSTRÍKA ŠIKULU. In: Literárny týždenník 25 – 26 (7. 7. 2021), ročník XXXIV, s. 12