Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby JURINOVA JESEŇ 2016 (Uzávierka súťaže: 15. 9. 2016)

01.06.2016 08:55

 Organizátori Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov a Farnosť Turzovka vyhlasujú

12. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza

JURINOVA JESEŇ

Podmienky súťaže :

1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.

2. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza, ktoré sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.

3. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4.

4. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail). Dobrovoľne môže uviesť: vek a zamestnanie, príp. svoju účasť v iných súťažiach. Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.

5. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: jurin@kniznica-cadca.sk vo formáte textových editorov MS Word (doc.) alebo Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce napísané strojom na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2016“.

6. Uzávierka súťaže je 15. septembra 2016.

7. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle „Štatútu Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ“.

8. Vyhodnotenie  literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 10. 10. – 14.10.2016. Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.

9. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.

***

Mediálni partneri: Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Katolícke noviny, Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, My – Kysucké noviny, Kysucký večerník, Kysucká televízia, Televízia Lux