Ako tiká poetika v Banskej Bystrici

15.04.2021 07:17

JAN BORGUĽOVÁ

Hľadačstvo nových foriem virtuálnej prezentácie literatúry a jej autorov v ča­se pandémie je východiskom aktivít ne­jednej kultúrnej inštitúcie. Prevažne sa to týka najmä knižníc, ale zaujímavé kro­ky podniklo aj Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. Jej pracov­níci na úseku práce s umeleckým slovom hľadali a našli – formát videoprezentácií súčasných regionálnych spisovateľov pro­stredníctvom onlinových besied pod ná­zvom Ako tiká poetika. Jej iniciátormi sú dlhoročný osvetár DUŠAN JABLONSKÝ a nová akvizícia KATARÍNA BAGĽAŠO­VÁ MOSNÁKOVÁ, presídlená Slovenka z Vojvodiny. Skúsená literátka a folklorist­ka, členka SSS, viedla prvú besedu so spi­sovateľom a redaktorom Rádia Regina Stred MARCELOM PÁLEŠOM.

Rodák z Poltára (* 1986) je absolven­tom Univerzity Mateja Bela, žije v Ban­skej Bystrici a okrem práce v rozhlase ex­terne pôsobí ako pedagóg Katolíckej uni­verzity v Ružomberku na katedre žurnalis­tiky. Je aj členom redakčnej rady Orla tat­ranského. Člen Spolku slovenských spiso­vateľov, literárneho klubu LITERA 2, Ge­nerácie Nula, organizátor literárnych podu­jatí v regióne sa v umne a kultivovane ve­denom rozhovore vyznal, že „rád sa skrý­vam do medzier medzi písmenami“. Pri­tom okrem vlastnej tvorby poézie, prózy a esejí ho zaujímajú aj súvislosti umenia a kritického myslenia najmä detí (v pro­jekte Univerzity Mateja Bela), rád pôso­bí v porotách recitačných a literárnych sú­ťaží. Najnovšie ho zaujali vlastné rodinné korene, kde našiel podnetné inšpirácie k li­terárnej tvorbe.

Ako autor debutoval románom Keď sln­ko nezapadá (2010), neskôr vydal básnic­ké zbierky Veľký tresk a malá treska (2013) a Zhrnuté zo stola (2018), novelu Malý prí­beh veľkej nádeje (2014), výbery z tvorby Generácie Nula s názvami NULA (2011) a Okrôchaný topier (2020). V spoluautor­stve s Michalom Várošíkom vydal povied­kovú knihu Rovno v tráve (2016).

Nový cyklus onlinových besied Ako ti­ká poetika má mesačnú periodicitu v dĺž­ke cca 30 minút, v ďalších dieloch sa pred­stavia Július Lomenčík a Miroslav Kapus­ta. Záujemcovia si tento formát môžu po­zrieť na stránke www.sosbb.sk.