Trenčania si pripomenuli 140. výročie narodenia JOZEFA BRANECKÉHO – Príklady čistého zmýšľania a šľachetných skutkov

27.04.2022 17:04

Medzi významné osobnosti trenčianskeho regiónu, ktoré svojou tvorbou prerastajú jeho rámec a ktoré môžeme priradiť k národným osobnostiam, patrí spisovateľ, kňaz, historik a kultúrny dejateľ JOZEF BRANECKÝ. Aj keď bol rodák zo Skalice, tak veľmi si zamiloval Trenčín, že mal k tomuto mestu vrúcnejší vzťah ako mnohí Trenčania.

V tohoročnom Roku odkazu štúrovcov si Matica slovenská (MS) a celá kultúrna verejnosť pripomína okrúhle výročia významných národných buditeľov. Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, jej pobočka Trenčín, z úcty k J. Braneckému a jeho štyrom výročiam v tomto roku navrhla rok 2022 za Rok Jozefa Braneckého v Trenčíne. Prvým pripomenutím z iniciatívy MO MS v Trenčíne a už spomenutej trenčianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti bol pietny akt pri pamätnej tabuli kláštora piaristov k 140.výročiu narodenia J. Braneckého.

Pamätná tabuľa Jozefa Braneckého

 

Bohatá účasť hostí

Aj napriek predpovedi daždivého dňa počasie žičilo (mrholiť začalo až po skončení zhromaždenia), milo prekvapila účasť, pristavili sa aj náhodní okoloidúci, z ktorých jeden poznamenal, že je to chvályhodné, pretože pán Branecký si to za to, čo urobil pre Trenčín, zaslúži. Zo vzácnych hostí treba spomenúť Juraja Gendiara, rektora kolégia piaristov v Trenčíne, Miroslavu Cíbikovú, zástupkyňu riaditeľky kolégia piaristov, Jozefa Žišku, bývalého primátora Trenčína, Miroslava Bulka, predsedu Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, a jej podpredsedu Jána Dibalu, ako aj Jozefa Koreného z Klubu filatelistov Trenčín, Margitu Ivaničkovú, predsedníčku trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Žofiu Hrančovú, predsedníčku Krajskej rady MS Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mateja Mindára, predsedu MO MS v Trenčíne, Vojtecha Brabenca, predsedu Klubu Starých Trenčanov, znalca a šíriteľa tvorby J. Braneckého, Ladislava Nebusa, zodpovedného za obnovu celej budovy pred začiatkom fungovania Piaristického gymnázia a penziónu, Darinu Tinkovú z klubu Kresťanských seniorov. Príjemným prekvapením bola vysokoškolská študentka Eliška Šedivá, ktorá oslovila M. Bulka so žiadosťou o informácie a materiály týkajúce sa J. Braneckého, keďže bude obhajovať diplomovú prácu a tému o živote a diele J. Braneckého. S potešením, že sa mladí ľudia zaujímajú o takú osobnosť, prisľúbil vybaviť aj návštevu u netere J. Braneckého Jolany Belkovej. Nechýbal ani Karol Dubovan, vďaka ktorému zostáva zaznamenaná dokumentácia z podujatí – formou videa alebo fotografií.

Účastníci slávnostného podujatia k 140.výročiu narodenia Jozefa Braneckého
 

Program slávnostného podujatia

Slávnostné pripomenutia sa začalo básňou Jána Harantu Posol vekov, venovanou J. Braneckému v prednese dlhoročnej členky výboru MO MS v Trenčíne Jany Polákovej. M. Bulko v príhovore predstavil J. Braneckého a jeho zásluhu na obnovení rehoľného gymnázia a na aktivitách v spoločenskom živote Trenčína. Použil slová jeho žiaka historika profesora Matúša Kučeru, ktorý tvrdil, že Jozef Branecký urobil z Trenčína historické mesto. Spomenul, že za všetko, čo provinciál J. Branecký pre Trenčín urobil, ho 29. marca 1942 starosta mesta Ján Zaťko vyhlásil za čestného občana mesta Trenčína a odovzdal mu umelecky vypracovaný diplom. S príspevkom vystúpila Margita Ivaničková (na snímke) a vyjadrila sa, že čerpala zo životopisu J. Braneckého, ktorý spracovala dlhoročná členka MO MS v Trenčíne, neúnavná prednášateľka stredoškolská profesorka Mária Kubelová. Zdravotné problémy jej však už nedovoľujú zúčastňovať sa takýchto podujatí. V príhovore okrem iného spomenula pamiatky na J. Braneckého v Trenčíne, ktorými sú hrob na všeobecnom cintoríne, Ulica J. Braneckého, Piaristické gymnázium J. Braneckého , pamätná tabuľa na budove kláštora, socha J. Braneckého, pôvodne umiestnená na Mierovom námestí, po rekonštrukcii premiestnená na nádvorie piaristického gymnázia pri refektári. Širokej verejnosti je známa celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Tento rok vstúpila do svojho 30. ročníka. MO MS v Trenčíne, odbočka SSS a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne si tak veľmi vážia dielo a činorodosť provinciála J. Braneckého, že túto súťaž organizujú už od roku 1993. V úvode som spomenula, že si pripomíname nielen 140. výročie narodenia J. Braneckého, ale aj 60. výročie jeho úmrtia, 115. výročie jeho primície, vysvätenia za kňaza, v rodnej Skalici a 105. výročie príchodu J. Braneckého do Trenčína. Dosť výročí na to, aby bol tento rok, ako som už uviedla, Rokom Jozefa Braneckého.

Život a dielo

Jozef Branecký sa narodil 31. 3.1882 v Skalici. Po odchode otca do Ameriky pomáhal starať sa o dvoch mladších bratov, napriek týmto povinnostiam bol výborným žiakom. Za dobrý prospech dostal ako 13-ročný finančnú odmenu, za ktorú si kúpil husle. Od roku 1895 navštevoval skalické gymnázium a od roku 1899 študoval na levočskom gymnáziu. Začala ho zaujímať história a zdokonaľoval sa v hre na sláčikových nástrojoch. Po zhoršení rodinnej situácie sa rozhodol pokračovať v štúdiu ako piarista. Chcel sa stať učiteľom. V júni 1907 ho vysvätili za kňaza. Do Trenčína prišiel 23. 8. 1917, kde ho provinciál vymenoval za rektora piaristického kláštora. Jozef Branecký v roku 1919 stál pri zrode MO MS v Trenčíne a v roku 1938 založil v Trenčíne rehoľné piaristické gymnázium. Najtypickejšou vlastnosťou Braneckého bol optimizmus, láska k životu, k ľuďom. Celým svojím dielom od najstarších dejín až po súčasnosť J. Branecký vzdáva poctu ľudským cnostiam. Prízvukuje krásu Slovenska, rodnej slovenčiny, vzťahu k Bohu a k Trenčínu osobitne. Záver pripomienky patril položeniu pamätných vencov na tabuľu a k soche J. Braneckého.

JANA POLÁKOVÁ,
trenčianska odbočka Spolku slovenských spisovateľovHela