Hostia zo Srbska v Primaciálnom paláci v Bratislave. Literárne mosty Slovensko – Srbsko 3. 7. 2015. Foto: Štefan Cifra

Hostia zo Srbska v Primaciálnom paláci v Bratislave. Literárne mosty Slovensko – Srbsko 3. 7. 2015. Foto: Štefan Cifra