PRIEZVISKO, Meno

* dátum a miesto narodenia (okres)

Pedagogický titul, občianske meno a priezvisko, akademická hodnosť,  umelecké meno, pseudonym (ak má), charakteristické zaradenie (spisovateľ, básnik, prozaik, publicista, prekladateľ a pod.), občianske povolanie (pedagóg, právnik a pod.).

Rodičia (Pedagogický titul, občianske meno a priezvisko, akademická hodnosť), bližšia špecifikácia miesta, kde sa narodil, vyrastal. Rodinná spriaznenosť s osobnosťou slovenskej alebo inonárnej literatúry, kultúry, vedy, spoločsnského života a i. (predok, otec, matka, brat, sestra, syn, dcéra, vnuk, vnučka  a pod.)

Školy, ktoré navštevoval, vzdelanie, ktoré absolvoval (základná, stredná, vysoká škola, doktorandské štúdium), zahraničné stáže na vysokých školách a vo vedeckých ústavoch; vysokoškolské tituly a akademické hodnosti, ktoré dosiahol.

Práca, zamestnanie, ktoré vykonával (občianske povolanie, pôsobenie na vysokých školách, vo vedeckých ústavoch, v redakciách časopisov a i.). Miesto, kde v súčasnosti pôsobí, žije.

Literárna a publicistická činnosť. Literárny debut (rok vydania). Zameranie v oblasti literatúry (poézia, próza, literárna kritika, literárna veda, umelecký preklad, bibliografická činnosť, editorská činnosť). Nyjvýznamnejšie vydané diela.

Členstvo v spolkoch a združeniach. Členstvo v Spolku slovebských spisovateľov.

Vyznamenania a ocenenia

Názov vyznamenania, kto ho udelil (rok udelenia)

DIELO

Poézia

Názov diela [ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Názov diela [spoluautor; ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Próza

Názov diela [ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Názov diela [spoluautor; ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Literárna kritika

Názov diela [ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Názov diela [spoluautor; ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Literárna veda

Názov diela [ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Názov diela [spoluautor; ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Prekladateľská činnosť

Autor, názov diela, ktoré preložil (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Zostavovateľská činnosť

Názov diela, antológie, výberu ktoré zostavil [ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Názov diela [spoluautor; ilustrácie, grafická úprava] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Editorská činnosť

Názov diela, ktorého bol editorom (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Bibliografická a biografická činnosť

Názov diela (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Bibliografie a biografie o autorovi

Názov diela o autorovi [zostavovateľ] (mesto, obec: vydavateľ, rok)

Charakteristika diela

Text recenzie o autorovej knihe, citát z encyklopédie, slovníka spisovateľov, publikovaný článok o autorovom diele a pod. Zdroj: autor, názov, vydavateľ, rok

Ukážky z tvorby

Text ukážky.  Zdroj: autor, názov, vydavateľ, rok

 

Iné zdroje o autorovi: