MUSIL, Miroslav

MUSIL, Miroslav

[*14. 8. 1950 Bratislava]

Miroslav Musil, PhDr., CSc., diplomat, historik, pedagóg, publicista, scenárista, cestovateľ, spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 14. augusta 1950 v Bratislave.

Študoval na gymnáziu vo francúzskom Dijone (1966 – 1969), navštevoval letný kurz anglického jazyka a kultúry pre pokročilých na anglickej kráľovskej škole v Bournemouth (1968). V štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1969 – 1974). Absolvoval postgraduálne študijné a prednáškové pobyty v Paríži, Viedni, Madride a v Ženeve, absolvoval študijné pobyty v Paríži (1981) a v severoamerickom Fort Collins (1989).

Pôsobil ako vedecký pracovník na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, bol zástupcom stáleho predstaviteľa pri OSN (1990 – 1994), spravodajcom misie OSN na okupovaných arabských teritóriách (1994), generálnym tajomníkom Slovenskej komisie UNESCO pri Ministerstve zahraničných veci v Bratislave (1994 – 1996), potom radcom pre kultúru, školstvo, vedu a krajanov na slovenskom veľvyslanectve vo Washingtone a znova generálnym tajomníkom Slovenskej komisie pre UNESCO (od r. 2000). Pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu pri Veľvyslanectve SR v Ríme (2004 – 2008), po návrate na Slovensko zakladal a ako správca viedol Diplomatické múzeum na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave. Pôsobí aj v Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky UK v Bratislave a v Ústave medzinárodných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Špecializuje sa na históriu diplomacie na Slovensku a významné historické osobnosti medzinárodných vzťahov. Vo svojej tvorbe venoval pozornosť najmä osobnostiam Milana Rastislava Štefánika, Štefana Osuského a Mórica Beňovského. Je autorom prvej komplexnej štúdie o diplomatovi Š. Osuskom Potulný rytier národov Chevalier errant des nations (1994), vydanej v Ženeve. Vydal knihu Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (s Františkom Kelem, 1996), v ktorej sa jej autori vydali po Štefánikovych stopách v geografickom slova zmysle, a Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov (s Antonellom Biaginim, 2011, doplnené vydanie v 2012). Vyše pätnásť rokov sa venoval výskumu stôp po Móricovi Beňovskom na Madagaskare, Mauríciu, v USA alebo vo Francúzsku, vylúštil archívne dokumenty vo francúzštine a angličtine, a viaceré nové informácie o živote Beňovského zúročil v knihe Madagaskarský denník – s kráľom zo Slovenska cez tri oceány (s F. Kelem, 1997) a v štúdii Skutočný príbeh grófa Beňovského. Je autorom odbornej štúdie na tému Diplomatická stratégia Milana Rastislava Štefánika ako rozhodujúci faktor vzniku ČSR – vo svetle zahraničných archívov (2009). Je režisérom filmu Polynézia à la Štefánik, spolutvorcom filmového dokumentu o Štefanovi Osuskom Spomienky nikdy nesklamú  (1995), pre ktorý napísal ideový námet, a scenáristom filmu Slovenské míľniky vo Veľkom meste. Napísal scenár k dokumentárnemu filmu o M. Beňovskom Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996). Spolu s PhDr. Margarétou Musilovou pripravil výstavy prezentované doma i v zahraničí Štefan Osuský – popredný slovenský diplomat (1995),  Alexander Dubček – nové svetlo na temnej strane Európy (1998), Štefan Osuský – veľký slovenský diplomat, zakladateľ Česko-Slovenska a Spoločnosti národov (2009), Milan Rastislav Štefánik – veľký slovenský a európsky diplomat (2009). Je autorom knižných publikácií a viacerých štúdií z oblasti psychológie Cesty k nadaniu, (1984), Talenty cez palubu? (1989) a i.

Za významný prínos k rozvoju francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov mu francúzska vláda udelila titul Rytier Rádu umení a literatúry (2002).

Je členom a tajomníkom občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie a členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • Potulný rytier národov. [Chevalier errant des nations – medzinárodná štúdia o diplomatovi Š. Osuskom]. Ženeva, 1994.
 • Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika. [s F. Kelem]. 135 s. Bratislava: Print-Servis – OFPRINT, 1996. ISBN 8088755379; 135 s. Bratislava: Eko-konzult, 2009. ISBN 9788080791131 (brož.).
 • Madagaskarský denník – s kráľom zo Slovenska cez tri oceány [s Františkom Kelem; fotogr. František Kele]. 171 s. Bratislava : Print-Servis, 1997. ISBN 8088755433.
 • Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov. [Miroslav Musil, Antonello Biagini; preklad textov a anotácie: Miroslav Musil]. 223 s. Bratislava: Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 2011. ISBN 9788096891023 (brož.); doplnené vydanie. 2012.

Odborná literatúra

 • Cesty k nadaniu. [Prebal a väzba Daniela Müllerová; grafy Andrej Petrek]. 199 s. Bratislava: Smena, 1984. (viaz.)
 • Identifikácia nadaných pre vedecké dráhy (so zameraním na prírodné vedy). [Jozef Koščo]. 191 s. Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1982.
 • Talenty cez palubu? [Ivan Popovič, Ján Krížik.]. 251 s. Bratislava: Smena, 1989. [Edícia: Križovatky].

Odborná literatúra – spoluautor

 • BROZMANOVÁ, Elena: Aplikovaná sociálna psychológia [Elena Brozmanová, Vladislav Kačáni, Teodor Kollárik, Gustáv Dianiška, Marta Aibeková, Emil Komárik, Peter Krbaťa, Elena Hradiská, Miroslav Musil]. 124 s. Bratislava: Univerzita Komenského, 1985.
 • Psychológia nadania [Vladimír Dočkal, Miroslav Musil, Vladimír Palkovič, Jolana Miklová; prebal a väzba Bohdan Jelínek]. 184 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.

Scenáristika

 • Spomienky nikdy nesklamú. 1995.
 • Kráľ kráľov bol zo Slovenska. 1996.

Audiovizuálne vydania – literatúra faktu

 • Madagaskarský denník. [František Kele, Miroslav Musil]. 3 zvukové kazety (270 min.). Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000.
 • Návraty do Polynézie po Štefánikových stopách. [František Kele, Miroslav Musil; načítala Viktória Obetková]. 1 elektronický optický disk(CD-ROM). Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011.
 • Návraty do Polynézie po Štefánikových stopách [František Kele; načítala Viktória Obetková 18 častí [multimédiá]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011. ISBN 9788018002360.
 • Madagaskarský denník. [František Kele, Miroslav Musil; načítal: Igor Šabek]. 4 časti [multimédiá]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. ISBN 9788018012765.

OCENENIA

 • Rytier Rádu umení a literatúry – za významný prínos k rozvoju francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov, ktorý mu udelila francúzska vláda (2002)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Rozhovory

 • AR – MUSIL, Miroslav, PhDr., CSc.: Beňovský neodolal pokušeniam [online]. In: Slovenka: www.slovenka.sk. Uverejnené: 17. 11. 2011. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • JANCURA, Vladimír – MUSIL, Miroslav: Nepripisujme Masarykovi Štefánikove zásluhy  [online]. In: Žurnál Pravda. Uverejnené: 04. 05. 2014. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MUSIL, Miroslav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 332.

Periodiká

 • ŠAH: Pripomíname si v auguste. Miroslav Musil – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 319.

Databázy

 • MUSIL, Miroslav: Dotazník pre členov Spolku slovenských spisovateľov. 1 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Miroslav Musil [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Miroslav Musil [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. Uverejnené: 17. 2. 2004. [Citované 7. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. [editori Miloslav Čaplovič, Bohumila Ferenčuhová, Márioa Stanová]. Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave a Slovenským národným archívom v Bratislave, 2010.  ISBN 978-80-970434-0-7. In: Vojenský historický ústav. [Citované 11. 7. 2015].  Dostupné z internetu: <TU>.
 • Musil, Miroslav [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Musil, Miroslav [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.