DINKA, Pavol

DINKA, Pavol

[* 29. 11. 1942 Skalica]

Pavol Dinka, RSDr. (Rerum Socialum Doctor), spisovateľ, autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, politológ, mediálny analytik, prekladateľ, sa narodil 29. novembra 1942 v Skalici, kde aj vyrastal.

V rodnom meste vychodil základnú školu, Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu s maturitou a Strednú priemyselnú školu stavebnú s maturitou. Absolvoval odbor politológia na Vysokej škole politickej, polročné štúdium angličtiny na Southwest Missouri State College (1968) a trojmesačný študijný pobyt v USA – žurnalistika (1992).

Pracoval ako redaktor denníka Hlas ľudu, kde sa venoval kultúre, umeniu a regionálnym dejinám západného Slovenska. Neskôr sa stal jeho šéfredaktorom. Bol vedúcim kancelárie ministra kultúry na Ministerstve kultúry SR (1994 – 1998), pracoval vo firme Slovakopress Bratislava, odkiaľ odišiel do dôchodku. Bol členom Rady pre vysielanie retransmisiu SR, zároveň pôsobil ako publicista v slobodnom povolaní. V 2. polroku 2013 bol poverený zostavovaním Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, v rokoch 2014 a 2015 pôsobil v jeho redakcii ako redakčný spolupracovník pre oblasť kultúry, umenia, sociálno-ekonomickú oblasť a médiá a od 1. 1. 2016 je ako podpredseda SSS pre média šéfredaktorom Literárneho týždenníka.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, podpredsedom SSS pre médiá a členom jeho predstavenstva. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia otužilcov Slovenské ľadové medvede – Polar Bears Slovakia, ktoré vzniklo 16. októbra 2006.

Počas svojej žurnalistickej praxe napísal desiatky článkov o svojom rodnom meste, jeho histórii, kultúrnych pamiatkach, miestnej a regionálnej kultúre a dôležitých spoločenských udalostiach Skalice i celého záhorského regiónu. Publikácie Skalica a Skaličania v literatúre  (2012) a František Buchta: Skalica a Záhorie (2008), ktoré vydal, sa roku 2012 umiestnili na popredných miestach v celoštátnej súťaži Slovenská kronika, ktorej organizátormi boli redakcia časopisu pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta a Muzeálna Slovenská spoločnosť v Martine, odbornými garantmi Národné osvetové centrum, Slovenský národný archív a Slovenský syndikát novinárov v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum v Martine a Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť v Martine, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a hlavnými mediálnymi partnermi Tlačová agentúra SR a týždenník miest a obcí Obecné noviny.

V knižnej publicistike sa osobitne zameriava na metódy mediálnych manipulácií a otázky etiky v elektronických médiách, pritom využíva aj svoje poznatky z práce v Rade pre vysielanie a transmisiu, ktorá dohliada na dodržiavanie zákona a etiky slovenskými elektronickými médiami. Z angličtiny preložil knihy medzinárodne uznávaných politológov Noama Chomského, Michaela Alberta či Davida Schweickarta.

DIELA

Literatúra faktu

 • Dr. Janko Blaho – Vyznanie Záhoriu slovom i piesňou (CD) [autorsky pripravil Pavol Dinka]. Bratislava: Formát, 2008.
 • Buchta, František: Skalica a Záhorie: osobnosti – história – pamiatky: (zobrané eseje, štúdie a články – ľudské príbehy) [zostavil a autorsky doplnil Pavol Dinka; fotografie: Záhorské múzeum Skalica, Dana Dinková et al.]. Bratislava: Formát, 2008.
 • Skalica a Skaličania v literatúre [príbehy] [fotografie: Fero Tomík et al.]. Bratislava: Formát, 2012.
 • Skalické búdy. Bratislava: Vydvateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015.

Publicistická literatúra

 • Hra na demokraciu: voliči v pokušení. Bratislava: Belimex, 2005.
 • Slovenské masmédiá: metódy manipulácie. Bratislava: Matica slovenská, 2008.
 • Zápasy o slovenčinu – pravda a lži: novela jazykového zákona. Martin: Matica slovenská, 2009.
 • Žurnalisti – lovci vo svorke: mediálne štvanice: mediálne manipulácie: sankcie a rozsudky nad médiami: etika a korupcie v žurnalistike: slovenskí novinári píšuci „po maďarsky“. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010.
 • Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? [rozhovory s kritickými intelektuálmi]. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012.
 • Mediálne pasce verzus mozog v nádrži. [eseje]. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013.

Iné

 • SNP a západné Slovensko. Bratislava: Krajské osvetové stredisko, 1989)
 • Saratovská oblasť. [zostavovateľ.] Trenčín: Krajská knižnica, 1989.
 • Ľadové medvede v ľudskej koži. [ilustroval Ivan Popovič.] Bratislava : Belimex, 2003.
 • Voda a chlad: Prevencia, liečba, rehabilitácia [spoluautori: Ernest Caban, Juraj Čelko, Anton Gúth, Ján Rapák, Janka Zálešáková.] Bratislava: Formát & Liečreh Gúth, 2008.

Prekladateľská činnosť

 • ALBERT, Michael: Život bez kapitalizmu: naša nádej [Michael Albert – autor teórie o participatívnej ekonomike (parecone)] [preklad z anglického originálu Realizing hope: Life beyond capitalism] (Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2009)
 • SCHWEICKART, David: Po kapitalizme – ekonomická demokracia [preklad z anglického originálu After capitalism, Rowman & littlefield] (Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010)
 • CHOMSKY, Noam: Mocenské systémy: rozhovory o globálnych demokratických povstaniach a o nových výzvach americkému impériu : projekt zameraný na americkú imperiálnu politiku [rozhovory vedie David Barsamian] [preklad anglického originálu Power Systems] (Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013)

OCENENIA

 • 1. miesto v celoštátnej súťaži kroník, monografií miest a obcí, kultúrno-historických publikácií, zbierok prísloví a porekadiel, ľudových rozprávok a povestí a nárečových slovníkov SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 za publikáciu Skalica a Skaličania v literatúre (2012)
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 za publikáciu Skalica a Záhorie (2008)
 • Cena primátora Skalice pri príležitosti jeho životného jubilea, za neoceniteľný prínos do kultúrno-spoločenského života mesta Skalica a za jeho prezentáciu doma i v zahraničí.