ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína

ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína

[* 26. 9. 1931 Zbehy]

Marína Čeretková-Gállová, prom. fil., prozaička, sa narodila 26. septembra 1931 Zbehoch pri Nitre ako prvé dieťa v deväťčlennej rodine drobného živnostníka.

Ľudovú školu navštevovala v rodisku (4 triedy), študovala na Dievčenskom gymnáziu v Nitre, kde aj maturovala (1950). V tom istom roku nastúpila na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenčina – dejepis), bola však ako „nábožensky nevyrovnaná dcéra arizátora“ preradená  do výroby (1951), pracovala ako šička v Odevných závodoch, n. p. Hlohovec, potom nastúpila do zamestnania v Archeologickom ústave SAV (1952), najskôr v Bystričke pri Martine, neskôr v Nitre. Roku 1953 sa ako „očistená a prevychovaná“ vrátila na FF UK v Bratislave. Začala písať poviedky a malé literárne žánre, realizovala sa ako recitátorka umeleckej literatúry. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala v Čs. rozhlase v Košiciach ako redaktorka literárno-dramatickej redakcie. Tu začala písať rozhlasové pásma i dramatické diela. V atmosfére roku 1968 sa angažovala vo všetkých sférach života. Pôsobila ako tajomníčka Východoslovenskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov, bola redaktorkou literárnej redakcie a externou šéfredaktorkou kultúrno-spoločenského časopisu Realita. Po dramatickom závere 68. roku neprešla ako nestraníčka previerkami a v závere roku 1970 musela rozhlas opustiť. Pracovala v rôznych zamestnaniach (na Mestskom ústave národného zdravia, ako referentka Odevných závodov kpt. Nálepku v Košiciach, ako pracovníčka knižnice atď.). Roku 1979 sa presťahovala do Nitry, lenže aj tu sa musela prebíjať rozličnými zamestnaniami (od referentky na SOU potravinárskom po vychovávateľku v Strednej škole priemyselnej). Zápasila s dobou, ktorá ju nemilosrdne ponižovala a marginalizovala. Po roku 1968 sedem rokov nemohla publikovať. Publikačné možnosti jej po siedmich rokoch zákazu publikovať pomohol vytvoriť riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ Vojtech Mihálik. Po roku 1989 sa začala angažovať v Nitrianskej odbočke Spolku slovenských spisovateľov, v Dome Matice slovenskej. Pôsobí ako spisovateľka v slobodnom povolaní a žije v Nitre, zúčastňuje sa na spoločenských a literárnych aktivitách mesta, ktoré organizuje miestny odbor Matice slovenskej, Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Literárny klub Janka Jesenského.

Po literárnych začiatkoch v časopisoch Mladá tvorbaKultúrny život a i. do literatúry vstúpila knihou noviel Koniec líšky (1962), v ktorých dominujú citové a mravné problémy dievčenských hrdiniek a mladých žien. Svet ženy v mnohých podobách rozkrývajú aj ďalšie románové novely Stokrát moje leto, Smrť červenej jarabiny (obe 1964), Samota pre bohov, Koňak pre Amáliu (obe 1967) a Hriešne dievča Júlia (1970). „Prvé obdobie (do roku 1970) znamenalo výraznú originalitu a kvalitu jej tvorby, ktorá vyplývala z tlakov doby (atmosféra pražskej a slovenskej jari roku 1968), keď tvorivá inteligencia odmietla dogmatický model socialistického realizmu a prijala Garaudyho model „realizmu bez brehov“. Marína Čeretková-Gállová sa napojila na obrodný spoločenský a literárny prúd a vstúpila do literatúry ako novátor. Vo svojich dielach sa ponára do prírodnej podstaty človeka, ktorú deformuje sociálny determinizmus doby. Zapája sa do nonkonformného prúdu mladej slovenskej literatúry (J. Blašková, J. Johanides, R. Sloboda, P. Vilikovský, P. Jaroš a i.), ktorý je nepriamou kritikou tzv. dobovej angažovanej literatúry. Lenže prichádza rok 1968, vstup tzv. spojeneckých armád na územie Československa, ktorý pretrháva obrodný proces spoločnosti a pokúša sa nastoliť cestu tzv. normalizácie, čiže starý monologicko-dogmatický model života, myslenia a tvorby. Marína Čeretková-Gállová neprejde tzv. previerkami, musí opustiť zamestnanie a začať tvrdo zápasiť o svoju holú existenciu“ (A. Červenák).

Po rokoch núteného mlčania vydala román Jednooký (1978), v ktorom mapuje pohnuté osudy rodáka v posledných vojnových a prvých povojnových rokoch Nitry. Nasledovali prózy Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej (1982), Cudzie deti (1983), román Úraz (1987). „V druhom období tvorby (do roku 1989) je jej dielo vytláčané na perifériu literatúry. Nastupuje sedem rokov mlčania (zákazu tvorby). Počas dvadsiatich rokov sa jej podarilo vydať iba štyri epické diela. Spisovateľka zostáva aj v tomto období sama sebou (sústreďuje sa na osudy ženy, na prírodné predpoklady matky), ale všíma si v oveľa väčšej miere ako doteraz aj sociálne motívy človeka v dobe a doby v človeku. Hrdinka románu Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej (1982) prežije všetky vzruchy dospievajúcej ženy, ale aj vplyvy sociálnej a rodinnej reality (rozvrátenej rodiny), až nakoniec nájde happy end v duchu zápasov spoločnosti a literatúry. Preto vydavateľstvo Mladé letá upozorňuje na obálke knihy, že „dielo je sociálnym príspevkom k umeleckému stvárneniu vážnej spoločenskej problematiky“ (A. Červenák).

Po roku 1989 vydala miniromán Uniesť si svoj kríž (1993). Novela Anjelik (1994) je príbehom súčasníka a zachytáva jeho rozporuplné úsilie zaradiť sa do reality, na ktorú si nenažil. V nasledujúcom období vydala knihy próz Koniec hastrmana (1999), Ženskými očami (2001), Návraty (2004) a Trinásta komnata (Príbehy zo štyroch truhlíc) (2010). „Tretie obdobie tvorby (po roku 1989) autorka začína ako takmer šesťdesiatročná žena a spisovateľka. Vydáva ďalších šesť epických diel, ktoré zúročujú jej záujem o prírodnú podstatu človeka – ženy, umocnenú sociálnym determinizmom, ktoré sa spisovateľka pokúša začleniť a vidieť v hlbších duchovných a transcendentálnych súvislostiach“ (A. Červenák). Je aj autorkou dvanástich rozhlasových hier pre dospelých i mládež, rozprávok pre deti, hereckých medailónov, rozhovorov a článkov publikovaných v časopisoch a zborníkoch, roku 1983 televízia odvysielala jej hru Tereza z učňovského prostredia.

Krajská knižnica Karola Kmeťku vydala jej Personálnu bibliografiu (2007), Nitrianska odbočka SSS publikáciu Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej  (2009). Roku 2002 získala Cenu mesta Nitra.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Koniec líšky. 1962.
 • Smrť červenej jarabiny. 1964.
 • Stokrát moje leto. 1964.
 • Koňak pre Amáliu. 1967.
 • Samota pre bohov. 1967.
 • Hriešne dievča Júlia. 1970.
 • Jednooký. 1978.
 • Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej. Bratislava: Mladé letá. 1982.
 • Cudzie deti. 1983.
 • Úraz. 1987.
 • Uniesť svoj kríž. 1993.
 • Anjelik. 1994.
 • Koniec hastrmana. 1999.
 • Ženskými očami. 2001.
 • Návraty. 2004.
 • Trinásta komnata (Príbehy zo štyroch truhlíc). 2010.

Scenáristika

 • Katastrofa na nedeľu. 1965.
 • Televízny klub mladých. 1981.
 • Tereza. 1983, 1986, 1997.

Rozhlasová tvorba

 • Murovaný dom. 1958.
 • Bábika. 1960.
 • Koniec líšky. 1962.
 • Telefón. 1965.
 • Milosrdní. 1971.
 • Uveriť v šťastnú hviezdu. 1976.
 • Len neumrieť na lásku. 1980.
 • Panenka menom Helena. 1983.
 • Radostná udalosť. 1985.
 • Chlap na zaplakanie. 1986.
 • Jedna malá večnosť. 1987.
 • Hriech mlčania. 1992.
 • Nebudem s vami odriekať Zdravasmária. 1998.

OCENENIA

 • Cena mesta Nitry za celoživotné literárne dielo a vrelý vzťah k Nitre (2002)
 • Pocta ministra kultúry SR za invenčné spracovanie súčasnej problematiky v žánri umeleckej prózy ako aj rozhlasovej a televíznej tvorby (1998)

ŠÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v knižných publikáciách

 • Marína Čeretková-Gállová. In: Encyklopédia Slovenska, zv. 1 (A – D). Bratislava : Veda 1977, s. 360.
 • Marína Čeretková-Gállová. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov, zv. 1. (A – O). Bratislava: Obzor 1984, s. 101 – 102.
 • Zábredský, A.: Jubilantka z Nitry. In: Slovenské národné noviny, 2, 1991, č. 47.
 • Melicher, J., ed.: Ženskými očami. Marína Čeretková-Gállová jubiluje. Nitra: MS 2001.
 • Rezník, J.: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava: Slovart 2001, s. 404.
 • Pažitný, Anton: Historické a literárne reálie a personálie Nitry. Nitra: Dom Matice slovenskej 2002, s. 56.
 • Červeňák, A., ed.: Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej. Nitra: Univerzita
 • Červeňák, A.: Nitrianska kreativita. Nitra: MS 2005.
 • Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006, s. 191, 239.
 • Konštantína Filozofa a Spolok slovenských spisovateľov 2009.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Števček, P.: Aj žena je človek. In: Slovenské pohľady, 78, 1962, č. 12.
 • Truhlář, B.: Pokus o sociálnu sondu (Marína Čeretková-Gállová: Jednooký). In: Romboid, 14, 1979, č. 5.
 • Špaček, J.: V hlbinách dezilúzie (Marína Čeretková-Gállová: Jednooký). In: Smena, zv. 32, 22. 2. 1979, č. 45.
 • Plintovič, I.: Marína Čeretková-Gállová: Jednooký. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 8.
 • Žilková, M.: Na margo experimentu (Marína Čeretková-Gállová: Len neumrieť na lásku). In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 8.
 • Čúzy, L.: Sentimentalita – pre koho? (Marína Čeretková-Gállová: Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej). In: Práca, zv. 37, 14. 7. 1982, č. 165.
 • Bžoch, J.: Marína Čeretková-Gállová: Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 9.
 • Žilka, T.: Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 10.
 • Truhlář, B.: Próza spoločensky účinná (Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti). In: Romboid, 19, 1984, č. 3.
 • Farkašová, E.: Sedem obrazov „cudnosti“ (Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti). In: Smena, zv. 37, 19. 4. 1984, č. 94.
 • Truhlář, B.: Hľadanie ľudskej statočnosti (Marína Čeretková-Gállová: Úraz). In: Romboid, 22, 1987, č. 12.
 • Liba, P.: Dievčenský román (Marína Čeretková-Gállová: Úraz). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 2.
 • Součková, M.: Približovanie alebo vzďaľovanie (Marína Čeretková-Gállová: Anjelik). In: Romboid, 30, 1995, č. 10.
 • Špaček, J.: Východiská a pseudovýchodiská (Marína Čeretková-Gállová: Anjelik). In: Knižná revue, 5, 1995, č. 4.
 • Čúzy, L.: To je literatúra? (Marína Čeretková-Gállová: Anjelik). In: Slovenské pohľady, 4+111, 1995, č. 3.
 • Vitézová, E.: Marína Čeretková-Gállová: Koniec hastrmana. In: Bibiana, 6, 1999, č. 1 – 2.
 • Pažitný, A.: Marína Čeretková-Gállová. In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 18.

Rozhovory

 • Kerná, I., Čeretková-Gállová, M.: Moja samota už nebolí. [rozhovor]. In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 35.
 • Holka, P., Čeretková-Gállová, M.: Potrebujeme sa všetci navzájom. [rozhovor]. In: Pravda, zv. 4 (75), 31. 5. 1994, č. 125.
 • Melicher, J., Čeretková- Gállová, M.: Svet ženy a detí. [rozhovor]. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 26.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Marína Čeretková-Gállová (Bibliografický leták). Nitra: Okresná knižnica, 1989.
 • Marína Čeretková-Gállová (Bibliografický leták). [Marta Pernická] Nitra: Krajská štátna knižnica K. Kmeťku, 2001.
 • Marína Čeretková-Gállová: Personálna bibliografia [zost. Helena Mižáková]. 49 s. Nitra: Krajská knižnica Karola Kmeťka, 2007.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Marína Čeretková-Gállová. In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, zv. 1  (A – L). Bratislava: Veda 1989, s. 167.
 • ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 69 – 70.
 • Součková, M.: Marína Čeretková-Gállová. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005, s. 120 – 121.
 • Stanislavová, Z.: Marína Čeretková-Gállová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005, s. 52 – 53.
 • Encyclopaedia Beliana, zv. 3. (Č – Eg). Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied 2003, s. 47.
 • ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008, s. 70.

Interentové zdroje

 • Marína Čeretková-Gállová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Marína Čeretková-Gállová  [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Marína Čeretková-Gállová [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.