BAJÁNEK, Ján

BAJÁNEK, Ján

[* 13. 5. 1954 Bytča]

Ján Bajánek, doc. PhDr., CSc., PhD., odborník v oblasti amerikanistiky a anglistiky, vysokoškolský pedagóg, profesor angličtiny, literárny vedec, jazykovedec, spisovateľ, prekladateľ, sa narodil 13. mája 1954 v Bytči.

Vyštudoval odbor angličtina a telocvik. Štúdium na vysokej škole ukončil diplomovou prácou Hrdina a veľkomesto, doktorát filozofie získal v oblasti teórie vyučovania anglického jazyka a literatúry, kandidátom vied sa stal na základe dizertačnej práce venovanej komplexnému riadeniu jazykovej prípravy  vedeckých ašpirantov SAV v anglickom jazyku. Na docenta habilitoval s témou Americká literatúra 20. storočia: modernizmus a postmodernizmus.

V 80. rokoch pôsobil ako riaditeľ knižnice Veľvyslanectva USA v Prahe, kde sa zameriaval na rozvíjanie kultúrnych a spoločenských vzťahov so Slovenskou republikou a jej predstaviteľmi. V tomto období získal oficiálne uznanie  Ministerstva zahraničných vecí USA za prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce. Po novembri 1989 sa stal poradcom podpredsedu vlády SR (1990 – 1991). V rokoch 1992 – 1994 bol zakladateľom a riaditeľom slovenskej kancelárie medzinárodnej konzultačnej firmy Andersen Consulting a zároveň spoluzakladateľom Americkej obchodnej komory na Slovensku. Neskôr bol šéfom volebnej kampane HZDS (1994). Od roku 1994 sa venoval nezávislej konzultačnej činnosti pre rozvoj vonkajších a medzinárodných vzťahov a pre komunikáciu v anglickom jazyku. V rokoch 1997 – 2002 bol viceprezidentom Gratex International, a. s., pre vonkajšie a zahraničné vzťahy. Pôsobil ako vedúci vedúci sekcie amerikanistiky Katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK (2001). Bol generálnym riaditeľom SARIO – Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (2003 – 2004). Od roku 2006 začal pôsobiť na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity, kde sa v rokoch 2007 – 2009 sa venoval výskumnej úlohe Teoretická analýza nového obsahu bakalárskeho a magisterského štúdia v epoche znalostnej spoločnosti a znalostného hospodárskeho systému. Zároveň pôsobil ako docent na Katedra modernej filológie Univerzity J. Selyeho v Komárne (2008). Je uznávaným expertom pre medzinárodné vzťahy a interkulturálnu komunikáciu. Ovláda niekoľko cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský a taliansky, čiastočne aj francúzsky.

Vydal zbierku básní v angličtine Drops of Rain (Dažďové kvapky; 2002).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, bol predsedom jeho zahraničnej komisie (2003).

DIELO

Poézia

  • Drops of Rain. (Dažďové kvapky). [zbierkou básní v angličtine.] Retaas, Bratislava, 2002.

Literárna veda

  • Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus: kontinuita modernizmu a postmodernizmu: vývoj krízy poznania a existencie americkej prózy: postmodernizmus a nový žurnalizmus. Bratislava: Retaas, 2002.
  • Americké štúdie a dramatické umenia 20. storočia: Univerzitná vedecká monografická štúdia z amerikanistiky. Žilina: Žilinská univerzita, 2006.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje
  • JANÍK, Pavol: Revitalizácia literárnej tradície (Ján Bajánek: Drops of Rain. Bratislava: Retaas, 2003; Americká literatúra 20. storočia: Modernizmus a postmodernizmus. Bratislava: Retaas, 2003) [online]. In: Obrys-kmen, č. 27, 2003. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.
  • JANÍK, Pavol: Čo na slovenskom srdci, to na anglickom jazyku  [online]. In: Ľudové noviny (Maďarsko), č. 25, 2004. [Citované 6. 10. 2014].  Internet:  TU.
  • Kto je Ján Bajánek? [online]. In: Sme.sk. [Citované 6. 10. 2014]. Internet: TU.